Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cài đặt Render Settings trong V-Ray for Sketchup, giúp người dùng có thể thực hiện thao tác cài đặt 1 cách hiệu quả và nhanh chóng.

Tổng quan

The V-Ray Render Settings cung cấp kiểm soát tham số điều chỉnh quá trình dựng hình. Chúng có thể được truy cập từ Trình chỉnh sửa nội dung (Asset Editor)  trong tab Cài đặt Render.

Giao diện đường dẫn (UI Path): V-Ray Asset Editor > Render Settings

Khởi tạo Rendering

Người dùng có thể khởi tạo Rendering theo nhiểu cách với các UI Path sau:

V-Ray Toolbar > Render

 

V-Ray Frame Buffer > Render Last

 

V-Ray Asset Editor  > Render 

Extensions > V-Ray > V-Ray Rendering > Render

Settings

V-Ray Asset Editor gồm tất cả các cài đặt hiển thị Rendering của V-Ray trong tab Cài đặt Render (Render Settings tab). Trình soạn thảo có thể được mở rộng để hiển thị một số triển khai với cài đặt nâng cao bằng cách nhấp vào mũi tên phải.

Các giới thiệu hiện có thay đổi tùy thuộc vào việc Interactive được bật hoặc bị tắt trong triển khai Renderer. Để biết thêm thông tin về Rendering tương tác, xem trang Interactive Renderer V-Ray

Interactive Rendering Off

  • Interactive rendering bị vô hiệu theo mặc định. Các cài đặt và tùy chọn sau chỉ khả dụng ở chế độ này:
  • Renderer – Khả năng cho phép Progressive và điều chỉnh các tùy chọn Quality
  • Camera – Khả năng bật Stereo cho các kết nối Stereoscopic.
  • Render Output – Hiển thị Save Image sub-rollout.
  • Raytrace – Đưa ra Quality sub-rollout.
  • Global Illumination – Kiểm soát tối đa các lựa chọn GI và khả năng sử dụng các công cụ Light CacheIrradiance Map cùng với Brute Force.

Interactive Rendering On

Khi Interactive Rendering được bật (on), những thay đổi sau xảy ra:

  • Raytrace – Khả năng điều chỉnh tùy chọn Interactivity
  • Global Illumination – Kiểm soát hạn chế các lựa chọn GI. Chỉ có động cơ Brute Force được hỗ trợ trong chế độ này.
  • Bất kỳ tùy chọn hoặc triển khai cụ thể nào đối với chế độ tương tác bị tắt sẽ bị ẩn hoặc tắt.

Thông tin chi tiết về V-Ray, truy cập vào V-Ray Landing Page