Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Các phần mềm V-Ray đều có công thức gỡ bỏ chung, vui lòng xem hướng dẫn sau đây để gỡ bỏ triệt để các file mà bạn đã cài V-Ray hoặc muốn cài V-Ray phiên bản mới.

Áp dụng cho: V-Ray for Revit, for Maya, for 3Ds Max, Rhino, Cinema 4D, Modo, Sketchup, NUKE, Blender

Trình cài đặt V-Ray sẽ gỡ bỏ tự động các phiên bản trước đó trước khi cài đặt một phiên bản mới hơn (ví dụ bạn cần cài bản V-Ray for 3Ds Max 3.6 thì lúc cài sẽ tự remove bản 3.5). Nếu bạn cần phải gỡ bỏ cài đặt V-Ray, hãy chắc chắn rằng 3ds Max hoặc các thành phần của V-Ray không được chạy.

Đối với Windows

Mở Start menu => chọn Folder chứa V-Ray => Chọn Uninstall V-Ray (Ví dụ: StartAll Programs > Chaos Group > V-Ray Adv for 3ds Max…> Uninstall V-Ray for 3ds Max)

Quá trình gỡ bỏ V-Ray  bắt đầu. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để loại bỏ V-Ray từ hệ thống của bạn và khôi phục bất kỳ tập tin ghi đè bởi trình cài đặt.

Sau khi trình gỡ bỏ cài đặt hoàn tất có thể có một số thành phần files còn sót lại mà bạn cần xóa. Vui lòng kiểm tra thư mục sau đây là hiện tại và xóa các file chúng:

Trên bản Sketchup: C:\ProgramData\ASGvis\ folder

Trên bản 3Ds Max:

Location Files and Folders to delete
For V-Ray 1.5 For V-Ray 2.* For V-Ray 3.*
3ds Max Root Folder vray20xx.dll
vraydummy20xx.max
vraydummy20xx.xml
vrayspawner20xx.exe

 

vray.dll
vray20xx.dll
vraydummy20xx.max
vraydummy20xx.xml
vrayspawner20xx.exe
vrcompilerbackend_msl12.dll
vray.dll
vray20xx.dll
vraydummy20xx.max
vraydummy20xx.xml
vrayopenimageio.dll
vrayoslcomp.dll
vrayoslexec.dll
vrayoslquery.dll
vrayspawner20xx.exe
3ds Max root folder \plugins \vrayplugins folder
vrayraw20xx.bmi
vrender20xx.dlr
\vrayplugins folder
vrayraw20xx.bmi
vrender20xx.dlr
\vrayplugins folder
vrayraw20xx.bmi
vrender20xx.dlr
    C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3dsmax 20xx for x64
    C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 20xx for x64

Đối với MAC OS

V-Ray sẽ tự gỡ bỏ các phiên bản trước đó.

Nếu bạn muốn gỡ thủ công V-Ray, hãy chắc chắn chọn đúng phiên bản ví dụ SketchUp. Click đôi vào Uninstaller.app program, thường năm ở đường dẫn /Applications/ChaosGroup/V-Ray/V-Ray 3.4 for Sketchup/uninstall (ví dụ cho Sketchup)

Quá trình gỡ bỏ V-Ray bắt đầu. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để loại bỏ V-Ray từ hệ thống của bạn và khôi phục bất kỳ tập tin ghi đè bởi trình cài đặt.

Uninstalling the License Server 

To uninstall the V-Ray license server, open the uninstaller directory in Finder, which by default is /Applications/ChaosGroup/VRLService/snow_leopard_x86/uninstall and double-click the uninstaller_chaos application. Choose the V-Ray License Server program from the list of programs to uninstall and click the Uninstall button to remove it.

Phần mềm gỡ bỏ sẽ không loại bỏ các giấy phép V-Ray hoặc bất kỳ tập tin cấu hình khác Bạn đã sửa đổi tập tin bằng tay đó sau khi cài đặt.