Website này đã được CHAOSGROUP ủy quyền đăng tải thông tin. Hotline tư vấn và mua bản quyền Hồ Chí Minh: (028) 36.100.816 - HN: (024) 3 915 6886 sales@pacisoft.com

Yêu cầu dành cho V-Ray for 3ds max

Processor Intel® 64-bit or compatible processor with SSE2 support
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
Operating system Microsoft® Windows® 7 (SP1), Windows 8.1, or Windows 10 Professional operating system
Autodesk® 3ds Max 3ds Max® 2013/3ds Max Design® 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, and 2018 (64-bit)
USB port Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported.

Yêu cầu dành cho V-Ray for Maya

Windows


Please make sure that your system fulfills these requirements before installing V-Ray. Note that V-Ray is only supported for 64 bit operating systems and 64 bit versions of Maya.

Processor Intel® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
USB Port Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported

The following table shows the versions of Autodesk Maya and operating systems on which V-Ray is supported. Note that V-Ray is only supported for 64 bit operating systems and 64 bit versions of Maya.

Version of Maya Supported Operating System
Maya 2014 x64 Windows ® 7 Professional, Windows ® 8 Professional
Maya 2015 x64 Windows ® 7 SP1, Windows ® 8, and Windows ® 8.1 Professional
Maya 2016 x64 Windows ® 7 SP1, Windows ® 8.1 Professional, and  Windows ® 10 Professional
Maya 2017 x64 Windows ® 7 SP1 and Windows ® 10 Professional

 

Linux


Hãy chắc chắn rằng hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu trước khi cài đặt  V-Ray.

Processor Intel ® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
USB Port Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported

Bảng dưới đây cho thấy các phiên bản của Autodesk Maya và hệ điều hành nào hỗ trợ cho V-Ray. Lưu ý rằng V-Ray chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit và phiên bản 64-bit của Maya.

Version of Maya Supported Operating System
Maya 2014 x64 Red Hat® Enterprise Linux ® 6.2 WS, or Fedora™ 14
Maya 2015 x64 Red Hat ® Enterprise Linux® 6.2 WS,  Fedora™ 14, or CentOS 6.2
Maya 2016 x64 Red Hat ® Enterprise Linux® 6.5 WS, or CentOS 6.5
Maya 2017 x64 Red Hat ® Enterprise Linux® 6.5 and 7.2 WS, or CentOS 6.5 and 7.2

 

Mac OS X


Please make sure that your system fulfills these requirements before installing V-Ray.

Processor Intel ® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
USB Port Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported

 

The following table shows the versions of Autodesk Maya and operating systems on which V-Ray is supported. Note that V-Ray is only supported for 64 bit operating systems and 64 bit versions of Maya.

Version of Maya Supported Operating Systems
Maya 2014 x64 Apple® Mac OS® X 10.7.x and 10.8.x
Maya 2015 x64 Apple® Mac OS® X 10.8.5 and 10.9.x
Maya 2016 x64 Apple ® Mac OS ® X 10.9.5, 10.10.x, and 10.11.3
Maya 2017 x64 Apple ® Mac OS ® X 10.10.5 and 10.11.x

 

Yêu cầu dành cho V-Ray for Revit

Windows


Hãy chắc chắn rằng hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu trước khi cài đặt  V-Ray. Lưu ý rằng V-Ray chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit và phiên bản 64-bit của Revit.

Processor Single- or Multi-Core Intel® Pentium®, Xeon®, or i-Series processor or AMD® equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended.
RAM 8 GB RAM and 8 GB swap minimum
Supported Operating Systems Windows® 7 SP1 64-bit, Windows® 8 & 8.1 x64, Windows® 10

Bảng dưới đây cho thấy các phiên bản của V-Ray trên các bản Autodesk Revit nào được hỗ trợ.

 Version of Revit Supported Year
Revit 2015, 2016, 2017, 2018

Revit Architecture

2015, 2016, 2017, 2018

Revit MEP 2015, 2016, 2017, 2018
Revit Structure 2015, 2016, 2017, 2018

 

Yêu cầu dành cho V-Ray for Sketchup

Windows


Please make sure that your system fulfills these requirements before installing V-Ray. Note that V-Ray is only supported for 64-bit operating systems and 64-bit versions of SketchUp.

Processor Intel® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported
Operating System Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10. (64-bit versions only)
SketchUp Version 2015, 2016 or later (64-bit versions only)

 

Mac OS X


Please make sure that your system fulfills these requirements before installing V-Ray.

Processor Intel ® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported
Operating System Apple® Mac OS X 10.9.x or higher
SketchUP Version 2015, 2016 or later

 

Yêu cầu dành cho V-Ray for Rhino

Windows


Hãy chắc chắn rằng hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu trước khi cài đặt  V-Ray. Lưu ý rằng V-Ray chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit và phiên bản 64-bit của tê giác.

Processor Intel® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported
Operating System Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
Rhino Rhino 5 or later (64-bit versions only)

 Yêu cầu dành cho V-Ray for NUKE

Windows


Lưu ý rằng V-Ray chỉ được hỗ trợ cho hệ điều hành 64-bit và phiên bản 64-bit của NUKE.

Processor Intel® Pentium ® IV or compatible processor with SSE3 support.
RAM 4 GB RAM and 4 GB swap minimum – recommended 8 GB or more RAM, 8 GB or more swap file
USB Port Required for hardware lock, preferably USB 2.0
TCP/IP Only IPv4 is supported. IPv6 is currently not supported

Bảng dưới đây cho thấy các phiên bản của The Foundry Nuke và hệ điều hành trên nào sẽ hỗ trợ cho V-Ray..

Version of NUKE Supported Operating System
NUKE 8 64-bit Windows ® 7 SP1, Windows ® 8
NUKE 9 64-bit Windows ® 7 SP1, Windows ® 8
NUKE 10 64-bit Windows ® 7 SP1, Windows ® 8
NUKE 10.5 64-bit Windows ® 7 SP1, Windows ® 8

 

Yêu cầu dành cho V-Ray for Cinema 4D

V-Ray 3.4 for Cinema 4D supports MAXON Cinema 4D R16 through R17.055 to R18.028 on Windows (XP, Vista, 7 or later) or Mac OS X (10.9.5 or later).